Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp Verkoopbegeleiding

Opstellen of beoordelen informatiememorandum

Een informatiememorandum is een document dat ter beschikking wordt gesteld aan kandidaat-kopers en alle relevante informatie van uw onderneming bevat. Aan dit informatiememorandum wordt door de koper grote waarde gehecht.

Daarom is het van belang dat de informatie geen vragen oproept of onvolledig en/of onjuist is. GiFex kan u bijstaan bij het samenstellen van het informatiememorandum in samenwerking met een corporate finance kantoor. Dit corporate finance kantoor helpt u bij de waardebepaling en bij het zoeken van mogelijke kandidaatkopers. GiFex heeft uitstekende contracten met hands-on corporate finance kantoren die een zelfde praktische aanpak nastreven als GiFex zelf.

Naast het samenstellen van het informatiememorandum kan GiFex door zijn jarenlange ervaring met due diligence onderzoeken het informatiememorandum uitstekend door de ogen van een kandidaat-koper beoordelen. GiFex levert dan input aan de verkoper om het informatiememorandum verder te verbeteren en zal daarbij niet nalaten uiterst kritisch op te treden. Wij hanteren daarbij het standpunt: Beter dat u zelf de zwakke punten ontdekt dan de koper, zodat u zich voor kunt bereiden.

In aanvulling op de beoordeling van het informatiememorandum beoordelen wij de prognoses die door de verkoper zijn opgesteld. Daarbij letten wij ondermeer op consistente onderbouwing en waarschijnlijkheid, op een manier waarop de kandidaat-koper dat ook zou doen.