Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp bijstand

Bijstand aan advocaten en curatoren

Vaak gaan juridische procedures over financiŽle zaken. In dat geval biedt GiFex financiŽle expertise aan advocaten en curatoren. Aan Curatoren wordt ondermeer bijstand geboden in het verkooptraject van boedels: immers, het verkopen van een compleet bedrijf levert vaak meer op dan de verkoop van losse activa. Bij de verkoop van het bedrijf is het echter wel zaak om goed beslagen ten ijs te komen. GiFex ondersteunt u bij de voorbereiding van de verkoop, door pre-due diligence, coŲrdinatie van de informatievoorziening aan de kopers en door begeleiding namens de curator, van het onderzoek door de kopers. Over de mogelijkheden is een artikel gepubliceerd dat u hier kunt downloaden. De bijstand aan advocaten bestaat ondermeer uit het adviseren omtrent ingeroepen garanties en vrijwaringen na overnames van boekhoudkundige aard, discussies over waarderingsgrondslagen, bijstand bij de formulering van financiŽle condities in koop- en verkoopovereenkomsten en onderbouwing en beoordeling van claims. Frits Gielens heeft jarenlange ervaring in samenwerking met juristen, ondermeer in litigation accounting en in post-overname trajecten.