Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp Due Diligence

Het belang van een due diligence onderzoek

Het uitvoeren van een grondig due diligence onderzoek is eigenlijk onmisbaar indien u een belangrijke investeringsbeslissing wilt nemen. Niet alleen bent u als koper verplicht onderzoek te doen voordat u koopt, ook geeft een due diligence onderzoek nuttige informatie waarmee u scherp kunt onderhandelen en verrassingen achteraf voorkomt.

De resultaten van een due diligence onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de transactievoorwaarden. Zo kan een due diligence onderzoek invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs, bijvoorbeeld indien blijkt dat de werkelijke cijfers afwijken van de verwachtingen die u had bij het uitbrengen van een bod. Voorbeelden zijn:

Ook komt het voor dat er risicoís worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs maar wel kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Dit betreft dan met name zogenaamde latente verplichtingen, zoals een mogelijke claim die nog niet is verantwoord. Indien het risico concreet is, adviseren wij u een vrijwaring op te nemen in de koopovereenkomst. Is het risico reŽel maar niet concreet, dan adviseren wij u een garantie op te nemen in de koopovereenkomst.

Een due diligence onderzoek geeft u een goed beeld van de onderneming. Met het rapport dat GiFex aan u uitbrengt worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming duidelijk en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd.